Obraz
  • Obraz
  • Obraz

Regulamin

Głosowania internetowegoPlebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy w kategoriach „Najpopularniejszy Sportowiec Roku” oraz „Sportowa Impreza Roku”

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania internetowego w „Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Plebiscyt organizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.


§ 2 Cel Plebiscytu
1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów w kategoriach:
  a. Najpopularniejszy Sportowiec Roku
  b. Sportowa Impreza Roku
2. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego.
3. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się podczas Gali Mistrzów Sportu Warszawy 2 lutego 2018 r.
4. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie www.sportowa.warszawa.pl najpóźniej trzy dni po Gali, o którym mowa w pkt. 3.


§ 3 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
1. 1. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które spełniają następujące warunki:
  a. do 23 stycznia 2018 r. (do godz. 23.59) oddadzą ważny głos poprzez prawidłowe wypełnienie formularza do głosowania tj. wskażą po jednej nominacji w każdej z kategorii (możliwe jest głosowanie tylko raz na każdą z kategorii),
  b. w formularzu do głosowania podadzą swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania, prawidłowo przepiszą we wskazane pole kod z obrazka widocznego na stronie, zaakceptują regulamin oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy i podmioty współpracujące na potrzeby organizacji Plebiscytu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).
2. Uczestnik może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.


§ 4 Nagrody
1. Wśród Uczestników głosowania, którzy oddadzą ważny głos zostaną rozlosowane nagrody:
  – nagroda główna: dwa podwójne zaproszenia na Gali Mistrzów Sportu Warszawy, który odbędzie się 2 lutego 2018 r. w Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie,
  – nagrody dodatkowe.
2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym przez Organizatora w terminie do 3 dni od zakończenia głosowania internetowego telefonicznie lub na adres e-mail, który podano na formularzu głosowania. W przypadku dwukrotnego nieodebrania telefonu przez osobę nagrodzoną lub braku odpowiedzi w ciągu 24 godzin na wysłanego e-maila, nagroda przechodzi na następnego Uczestnika wyłonionego w drodze dalszego losowania.
3. Nagrody należy odebrać osobiście z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, w siedzibie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Odbiór nagród wymaga pisemnego potwierdzenia na druku przedstawionym przez Organizatora.
4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.


§ 5 Komisja
1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Komitet Organizacyjny Plebiscytu.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. 1. Tytuł „Najpopularniejszy Sportowiec Roku” oraz „Sportowa Impreza Roku” otrzymują kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
  c. przerwy w funkcjonowaniu ekranu głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,
  d. nie przekazanie nagrody, spowodowane podaniem przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych (telefon, adres e-mail).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie www.plebiscyt.um.warszawa.pl.
6. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym Komitet Organizacyjny Plebiscytu ma prawo do anulowania nieprawidłowo oddanych głosów.© 2018 Urząd m.st. Warszawy. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności